Klauzula RODO PRD S.A.

RODO - Klauzula Informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie (09-500), ul. Krośniewicka 5,
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych – Rafał Wielgus, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@bhpex.pl
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przede wszystkim realizacja zamówień, umów kupna-sprzedaży czy świadczenia usług) bądź dążenia do jej zawarcia,
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji warunków wyrażonej zgody np. na wysłanie informacji handlowej,
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnie ciążących na administratorze, np. w przypadku zawarcia umowy z administratorem przetwarzanie do rozliczeń podatkowych
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – w szczególności w przypadku ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wspomnianych w pkt. 3 celów. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości podjęcia współpracy z Administratorem.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń.
 2. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego instytucje państwowe.
 4. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
PRD SA