Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Gostynin, dn. 29.11.2023

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z art. 349 § 4 ksh, ogłasza o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za rok obrotowy 2023.

Dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 349 § 2 ksh, to 30.09.2023 r. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty wynosi 1.460.800,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset 00/100 złotych), co daje: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 00/100 złotych) na jedną akcję.

Planowany dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy to 30 grudnia 2023 r.

Planowany dzień, według którego zostaną ustaleni uprawnieni do otrzymania zaliczki to 23 grudnia 2023 r. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie w ww. dniu.

PRD SA